MBA Zhejiang University - School of Management
China - Far East Asia
General Management
4

Zhejiang University - School of Management
MBA

REQUEST INFO
Basic information
Director's message
All about this master
Exclusive Counsel
Program Director : Mr. Yongyi SHOU
Ms. Chao CHEN
Logo Zhejiang University - School of Management
Zhejiang University - School of Management
Rm.303 School of Management, Zhejiang University
Hangzhou,China
310058