MS Program in Accounting Fu Jen Catholic University
Taiwan - Far East Asia
Accounting
17

Fu Jen Catholic University
MS Program in Accounting

REQUEST INFO
Program Director : Prof. Fan HUNG-SHU
Website :

http://www.management.fju.edu.tw/english/course_catalog.asp

Fu Jen Catholic University
Fu Jen Catholic University
No.510, Zhongzheng Rd., Xinzhuang Dist., New Taipei City 24205 Taiwan (R.O.C.)(Department of Accounting, Fu Jen Catholic University)

Key icons

Additional information / brochure

Video interview with the program director

Request info / Application

Rank School / Program Informations Apply
South Korea
1
****
China
2
****
Hong Kong (S.A.R.,China)
3
****
Taiwan
4
****
China
5
****
Hong Kong (S.A.R.,China)
6
****
China
7
****
Singapore
8
****
China
9
****
Japan
10
****
Hong Kong (S.A.R.,China)
11
****
Japan
12
****
China
13
****
China
14
****
China
15
****
Taiwan
16
***
Taiwan
17
***
Hong Kong (S.A.R.,China)
18
***
Japan
19
***
Indonesia
20
***
Malaysia
21
***
China
22
***
China
23
***
China
24
***
China
25
***
China
26
***
China
27
***
Macau (S.A.R.,China)
28
***
Taiwan
29
**
China
30
**
School / Program Informations Apply